Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 66 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 66

ОТНОСНО: Отдаване под наем язовири – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години обекти – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Язовир “Върбанова чешма”, землище гр.Лясковец (поземлен имот № 000484), с площ 39.537 дка, актуван с АОС-п № 52/03.10.2000г., при първоначален месечен наем 112.68 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година.

1.2. Язовир “Черни мост”, землища с.Мерданя и с.Драгижево (поземлени имоти № 000391 и № 000630), с площ 281.742 дка, актуван с АОС-п № 36/08.06.1998г., при първоначален месечен наем 802.96 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползването на обектите с предназначение риборазвъждане и спортен риболов са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на обектите по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/