Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 65 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 65

ОТНОСНО: Включване на обекти – общинска собственост в списъка за продажби по ЗОС през 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 47/31.01.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в списъка с обекти – общинска собственост за продажби през 2008 година, съгласно Закона за общинската собственост, както следва:

-нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр.Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вач. кория”, ІІІ категория, (АОС-ч № 605/25.06.2007 г.);

-нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с.Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, (АОС-ч № 518/16.12.2004 г.).

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/