Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 61 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 61

ОТНОСНО: Определяне числеността на общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС № 15 от 01.02.2008 година за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година и писмо на Министерство на финансите № ФО 2/04.02.2008 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява обща численост на общинска администрация, както следва:

-към 01.01.2008 година – 52 броя;

-към 01.07.2008 година – 46.5 броя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/