Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 60 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 60

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 41 от 31.01.2008 година на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §31, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2007 г., в изпълнение на указанията на Министерство на финансите с писмо ФО № 2/04.02.2008 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Решение № 41 от 31.01.2008 година на Общински съвет-Лясковец:
- след “… 2008 година”, в края на решението се добавя, както следва:
Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 1 233 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 219 “Други дейности по отбраната” 9 862 лева
Дейност 239 “Други дейности по вътр. сигурност” 120 лева
Дейност 284 “Ликвид.посл.от стих.бедств. и аварии” 1 843 лева

Функция 03 “Образование”
Дейност 322 “Общообразователни училища” 7 627 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” 53 лева
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” 5 623 лева

Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 “Центрове за социална рехабилитация” 892 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 “Спорт за всички” 319 лева
Дейност 738 “Читалища” 80 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” 3 101 лева


ВСИЧКО: 30 753 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/