Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 59 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 59

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства от ПУДООС, с проекти за следните обекти:

-“Канализационни мрежи гр.Лясковец” – ІІІ-ти етап в това число – Канализация по ул. “д-р Иван Касабов” – отклонение с о.т. 129-306 гр.Лясковец и Канализация по ул. “Г.Бенковски” – отклонение с о.т. 175-176 гр.Лясковец;

-“Канализация по ул. “Кирил и Методий” – отклонение с о.т. 155-153 гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/