Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 58 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 58

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

На основание чл.17, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4а и чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

2. Програмата да бъде прочетена по Кабелно радио – Лясковец, за информация на гражданите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/