Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 57 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 57

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/