Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 55 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 55

ОТНОСНО: Информация за лечебната дейност на “Медицински център І Лясковец” ЕООД през 2007 година, сравнена с 2005 година и 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията от управителя на “Медицински център І Лясковец” ЕООД за лечебната дейност през 2007 година, сравнена с 2005 година и 2006 година.

2. Възлага на управителя на “Медицински център І Лясковец” ЕООД да представи през месец април пред общински съвет стратегия за развитие и концепция за оптимизация на дейността на “Медицински център І-Лясковец” ЕООД.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/