Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 54 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 54

ОТНОСНО: Информация за състояние и динамика на престъпността, както и опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията на Полицейски участък гр.Лясковец за състоянието и динамиката на престъпността, както и опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Лясковец.

2. Възлага на Общинска администрация, съвместно с Полицейски участък гр.Лясковец да сезира компетентните органи – Областно пътно управление – Велико Търново, за урегулиране на участъка на главен път І-4 (София-Варна), при влизането на МПС в с.Козаревец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/