Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 52 / 11.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 11.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 52

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет, чл.11 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, ПМС №15/01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 година, РМС 21/21.01.2008 г. на Министерски съвет, ФО 2/04.02.2008 г. на Министерство на финансите и Наредбата на Общински съвет – Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2008 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

А. По приходите – 4 594 407 лв., в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.

1.1. приходи с държавен характер - 2 507 644 лв.
1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ - 2 463 891 лв.
1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - 13 000 лв.
1.1.3. преходен остатък - 30 753 лв.


1.2. приходи с общински характер - 2 086 763 лв.
1.2.1. данъчни приходи - 457 500 лв.
1.2.2. неданъчни приходи - 782 648 лв.
1.2.3. обща изравнителна субсидия и др. трансфери - 466 300 лв.
1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 183 500 лв.
1.2.5. преходен остатък - 316 522 лв.
1.2.6. задължения по финансов лизинг - - 119 707 лв.

Б. По разходите - 4 594 407 лв., съгласно Приложение 2.
В т.ч. - държавни дейности - 2 507 644 лв.
- общински дейности - 2 086 763 лв.
в т.ч. дофинансиране - 107 541 лв.

1.3. Разпределен по функиции:
- Функция “Общи държавни служби” - 774 993 лв.
в т.ч дофинансиране 80 041 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 82 980 лв.
- Функция “Образование” - 1 959 114 лв.
в т.ч дофинансиране 17 500 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 299 825 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 207 922 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 653 819 лв.
- Функция “Почивно, култура и религиозно дело” - 193 930 лв.
в т. ч. дофинансиране 10 000 лв.
- Функция “Икономически дейности и услуги” - 372 646 лв.
- Функция IХ “Други” - 29 178 лв.
- Резерв - 20 000 лв.

Приема следните лимити за разходи:

2. За СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

3. Утвърждава СМБРЗ от 01.01.2008 г., съгласно Приложение 3.

4. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2008г. в размер на 3 600 лв. и на председателя на Общинския съвет в размер на 600 лв.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение 4.

5.1. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 5 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи за пътуващите учители на територията на общината.

5.2. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 5 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи за пътуващите извън територията на Общината.

6. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата съгласно чл. 23 от Закона за народните читалища в размер на 116 660 лв., както следва :
гр. Лясковец - 81 686,00 лв. (за 14 субсидирани бройки)
с. Джулюница - 8 743,50 лв. (за 1,5 субсидирана бройка)
с. Козаревец - 8 743,50 лв. (за 1,5 субсидирана бройка)
с. Добри дял - 5 829,00 лв. (за 1 субсидирана бройка)
с. Драгижево - 5 829,00 лв. (за 1 субсидирана бройка)
с. Мерданя - 5 829,00 лв. (за 1 субсидирана бройка)
за дофинансиране разходи за отопление – 10 000,00 лв.

6.1. Приема разчет за разходи за:
- помощи за погребения - 600 лв.

- членски внос в неправителствени организации - 4 000 лв.

- други помощи, след решение на общински съвет - 3 000 лв.

- за 2 бр. автобусни билети месечно на пенсионери,
живеещи в Община Лясковец, с размер на
пенсията 125,00 лв. от съответното населено място
до гр. Г.Оряховица - 16 000 лв.

- за еднократна помощ в размер на 50 лв.
при раждане на дете, чиито родители живеят с настоящ
адрес на територията на Община Лясковец - 5 000 лв.

6.2. Субсидия за подпомагане на спортни и туристически клуб, съгласно чл.59 /2/ от ЗФВС, както следва:
- ТД “Янтра” - 700 лв.
- ФК “Левски” гр.Лясковец - 460 лв.
- ФК Джулюница - 460 лв.
- ФК Козаревец - 460 лв.
- ФК Добри дял - 460 лв.
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.

- ХК “Владислав” Джулюница - 460 лв.
- Клуб по спортно ориентиране “Янтра” - 400 лв.

Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

7. Приема Инвестиционната програма – разходи за Капитални вложения за 2008 г. и разходи за текущ ремонт, съгласно Приложение № 5.
8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове в съответствие с Приложение 10 към & 40 от ЗДБРБ – 2008 г., съгласно Приложение 6.

9. Определя (съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от Закона за общинския дълг):

9.1. Максималния размер на общинския дълг - 315 894 лв.

9.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 196 187 лв.

9.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница - 119 707 лв.
- лихви - 29 178 лв.
…………………………….
Общо: - 148 885 лв.

10. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7.

10.1. Задължава кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2008 г.

11. Възлага на кмета на Общината:

11.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации (второстепенни разпоредители с бюдежтни кредити) при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.

11.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на обща допълваща субсидия.

11.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

11.6. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на Общината за бюджетната 2008 година, съгласно чл.27 от ЗОБ.

12.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в местни дейности.

12.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в делегираните и местни дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/