Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 51 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

ОТНОСНО: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда, и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.3 и ал.4 от Закона за автомобилните превози, чл.24, ал.3 и ал.4, и чл.47 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 515 от 30.01.2003г. и Решение № 27 от 10.12.2003г. на Общински съвет – Лясковец.

2. Определя 25 (двадесет и пет) броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Лясковец.

3. Определя до 5 (пет) броя таксиметрови автомобили, работещи за един превозвач, регистриран като търговец – превозвач, който притежава удостоверение за регистрация.

4. Всеки превозвач може да преотстъпи от квотата си определен брой таксиметрови автомобили, но не повече от 4 (четири) броя, на друг превозвач само с писмено споразумение между тях двамата и съгласувано с Община Лясковец.

5. Определя срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници на 24 месеца от датата на издаването му.

6. Определя 1 (един) брой таксиметрова стоянка в гр. Лясковец, находяща се на пл. “Възраждане” № 2, обозначена с пътен знак Е 20 “Такси”/ № 118 “Място за паркиране само на таксита”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/