Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 50 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 50

ОТНОСНО: Предложение от ликвидатора на “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец, относно продължаване срока на ликвидация на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.266, ал.2 от Търговския закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава срока на ликвидация на “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец до 01.06.2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/