Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 49 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 49

ОТНОСНО: Доклад на ликвидатора на “БКС” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец и “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.270, ал.1 от Търговския закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема докладите на ликвидатора на “БКС” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец и “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/