Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 48 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 48

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-2248/19.12.2007г. от Николай Димитров Попов от гр.В.Търново, ул.”Козлодуй” № 23 и Анна Димитрова Тончева (упълномощител по пълномощно № 18564 на нотариус при Софийски районен съд от 1995г.) от гр.София, бул. “Ботевградско шосе”, бл.109, вх.В.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Николай Димитров Попов от гр.В.Търново, ул.”Козлодуй” № 23 и Анна Димитрова Тончева (упълномощител) от гр.София, бул. “Ботевградско шосе”, бл.109, вх.В, върху имот чрез продажба на 223/1123 идеални части, представляващи част от УПИ ІІ-506, кв.86 по ПУП на с.Мерданя, целият с площ 1123 кв.м, собственост на Община Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост № 596/08.02.2007г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността върху имота по точка 1 по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/