Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 45 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 45

ОТНОСНО: Утвърждаване на културните мероприятия за месеците януари и февруари 2008 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава културните прояви за месеците януари и февруари 2008 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава план-сметка за необходимите финансови средства в размер на 4 900 лева за провеждане на проявите, съгласно Приложение 2.


Приложение № 1
на Решение № 45 от 31.01.2008г.


КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за месеците януари и февруари 2008 година


Месец януари
- 160 години от рождението на Христо Ботев – радиопредаване.

Срок: 06.01.2008 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Комитет “Васил Левски”

Месец февруари
- Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.

Срок: 14.02.2008 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”
Кметство с.Джулюница

- 171 години от рождението на Васил Левски и 135 години от гибелта на Апостола на свободата. Поклонение пред паметната плоча на Васил Левски.

Срок: 19.02.2008 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Комитет “Васил Левски”

- Ергенска вартоломеева сватба – ритуал.

Срок: февруари
Организатор:
Кметство с. Козаревец,

- Конференция по случай 130 години от Освобождението на България.

Срок : 22.02.2008 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Комитет “Васил Левски”


П л а н - с м е т к а

Относно: обезпечаване с необходимите финансови средства, провеждането на празниците през месец февруари 2008 година.

Месец февруари
- Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.

Обща сума: 4 000 лева, като
3 800 лева за гр.Лясковец
и 200 лева за с.Джулюница

- 171 години от рождението на Васил Левски и 135 години от гибелта на Апостола на свободата. Поклонение пред паметната плоча на Васил Левски.

Сума: 200 лева

- Ергенска вартоломеева сватба – ритуал.

Сума: 200 лева

- Конференция по случай 130 години от Освобождението на България.

Сума: 500 лева


Обща сума за месец февруари: 4 900 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/