Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 44 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 44

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение чл.66, ал.1 на Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ; чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ одобрява план-сметка за приходите и разходите по видовете услуги, както следва:

ПРИХОДИ - 430 129 лв.

І. Приход от такса смет по облог - 335 507 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2007г. - 94 622 лв.


ВСИЧКО РАЗХОДИ - 430 129 лв.

- за закупуване и поддръжка
на контейнери /чл.66, ал.1, т.1/ - 28 115 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до сметищата
/чл.66, ал.1, т.2/ - 243 907 лв.

- за поддържането на сметищата /чл.66, ал.1, т.3/ - 91 793 лв.

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване /чл.66, ал.1, т.4/ - 66 314 лв.


ІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ утвърждава следните цени на различните видове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа за смет - 3 пъти седмично - 119 лв. за месец
Б. Контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец
В. Контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 104 лв. за месец

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/