Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 42 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 42

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец, съгласно приложението.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/