Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 41 / 31.01.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 41

ОТНОСНО: Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2007 година през 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §31, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2007 година, във връзка със спазване срока по чл.12 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Реализираните към 31.12.2007 година икономии от средства в делегираните от държавата дейности в размер общо на 30 753 лева, на основание §31, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2007 година да се използват през 2008 година в същите функции и дейности, в които са реализирани, за финансиране на делегирани от държавата дейности в общинския бюджет за 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/