Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 376 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 376

ОТНОСНО: Предложение за участие в Програма на ООН за развитие – Проект “Красива България”.

На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства по Програма на ООН за развитие – Проект “Красива България”, с проекти за следните обекти:
- Ремонт покрив и фасади на читалище “Развитие” с.Мерданя.
- Ремонт покрив и фасади на читалище “П.Р.Славейков 1903” с.Добри дял.

2. Дяловото участие на Общината във финансирането на обектите е 50% от общата стойност на проектите.

3. Средствата се осигуряват от фонд “Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/