Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 374 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 374

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2005 година.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2005 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/