Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 351 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 351

ОТНОСНО: Предложение относно придобиване радиофикационната мрежа и съоръжения за ползване и стопанисване от Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с подписан Протокол за намерения между БТК АД и кмета на Община Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец дава съгласието си радификационната мрежа и съоръжения, собственост на БТК АД, да бъде безвъзмездно предоставена на Община Лясковец за ползване и стопанисване.
2. Приемането да се извърши след предоставяне на информация относно броя на абонатите и опис на съоръженията.
3. Възлага на кмета на Община Лясковец да внесе предложение за разглеждане на следваща сесия относно определяне на такса за ползване на радиоточка от абонатите, съобразена с разходите по поддръжка и експлоатация на радиофикационната мрежа и съоръжения.
4. Упълномощава кмета на Община Лясковец да организира експлоатацията и поддръжката на горепосочените съоръжения, както и да извършва съответните разходи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/