Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 347 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 347

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинските жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал. 1, 2 и 4 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1, 2, 4 и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя 93 жилища – общинска собственост за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди /Приложение 1/.

2.Определя 1 резервно жилище – общинска собственост /Приложение 2/.

3.Определя 5 жилища – общинска собственост за продажба на наематели, настанени в тях по административен ред /Приложение 3/.

4.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.


Приложение 1

към Решение № 347 от 29.09.2005г.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

1.Едноетажна жилищна сграда на ул.”Бузлуджа” № 27 /АОС-ч № 353/ 26.04.1999г./
2.Едноетажна жилищна сграда на ул.”Добри Чинтулов” № 8 /АОС-ч № 384/ 27.04.2000г./
3.Двуетажна жилищна сграда на ул.”Недю Жеков” № 15 /АОС-ч № 333/ 26.04.1999г./
4.Първи жилищен етаж на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 /АОС-ч № 543/ 02.09.2005г./
5.Втори жилищен етаж на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 А /АОС-ч № 543/ 02.09.2005г./
6.Едноетажна жилищна сграда на ул.”Капитан дядо Никола” № 8 /АОС-ч № 545/ 02.09.2005г./
7.Жилищна сграда на ул.”Трети март” № 19 /АОС-ч № 337/ 26.04.1999г./
8.Жилищна сграда на ул.”Трети март” № 21 /АОС-ч № 335/ 26.04.1999г./
9.Жилищна сграда на ул.”Трети март” № 72 /АОС-ч № 343/ 26.04.1999г./
10.Първи жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 3 /АОС-ч № 336/ 26.04.1999г./
11.Втори жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 3 /АОС-ч № 336/ 26.04.1999г./
12.Жилищна сграда на ул.”Георги С. Раковски” № 5 /АОС-ч № 341/ 26.04.1999г./
13.Първи жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 7 /АОС-ч № 338/ 26.04.1999г./
14.Втори жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 7 /АОС-ч № 338/ 26.04.1999г./
15.Първи жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 7 А /АОС-ч № 338/ 26.04.1999г./
16.Втори жилищен етаж на ул.”Георги С. Раковски” № 7 А /АОС-ч № 338/ 26.04.1999г./
17.Първи жилищен етаж на ул.”Тодор Хрулев” № 85 /АОС-ч № 344/ 26.04.1999г./
18.Втори жилищен етаж на ул.”Тодор Хрулев” № 85 /АОС-ч № 344/ 26.04.1999г./
19.Жилищна сграда на ул.”Тодор Хрулев” № 87 /АОС-ч № 340/ 26.04.1999г./
20.Жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 91 /АОС-ч № 305/ 12.11.1997г./
21.Жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 91 /АОС-ч № 305/ 12.11.1997г./
22.Жилищен етаж на ул.”Васил Левски” № 93 /АОС-ч № 305/ 12.11.1997г./
23.Жилищна пристройка на ул.”Васил Левски” № 93 /АОС-ч № 305/ 12.11.1997г./
24.Жилищна сграда на ул.”Васил Левски” № 101 /АОС-ч № 345/ 26.04.1999г./
25.Жилищна сграда на ул.”Васил Левски” № 143 /АОС-ч № 467/ 27.10.2003г./
26.Жилищна сграда на ул.”Васил Левски” № 199 /АОС-ч № 349/ 26.04.1999г./
27.Жилищна пристройка на ул.”Васил Левски” № 199 /АОС-ч № 349/ 26.04.1999г./
28.Жилищна сграда на ул.”Максим Райкович” № 9 /АОС-ч № 435/03.01.2003г./
29.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.01, ет.01 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
30.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
31.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.03, ет.02 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
32.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.04, ет.02 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
33.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.01, ет.01 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
34.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
35.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.03, ет.02 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
36.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.04, ет.02 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
37.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.04, ап.01 /АОС-ч № 482/ 16.02.2004г./
38.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.04, ап.02 /АОС-ч № 482/ 16.02.2004г./
39.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.01 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
40.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.02 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
41.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.03 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
42.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.04 /АОС-ч № 529/ 22.08.2005г./
43.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.01 /АОС-ч № 487/ 16.02.2004г./
44.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.02 /АОС-ч № 487/ 16.02.2004г./
45.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.03 /АОС-ч № 487/ 16.02.2004г./
46.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.04 /АОС-ч № 487/ 16.02.2004г./
47.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.01, ет.01 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
48.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
49.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.03, ет.02 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
50.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.04, ет.02 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
51.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.01, ет.01 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
52.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
53.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.03, ет.02 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
54.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.04, ет.02 /АОС-ч № 537/ 22.08.2005г./
55.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.01 /АОС-ч № 488/ 16.02.2004г./
56.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.02 /АОС-ч № 488/ 16.02.2004г./
57.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.04 /АОС-ч № 488/ 16.02.2004г./
58.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.01 /АОС-ч № 484/ 16.02.2004г./
59.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.02 /АОС-ч № 484/ 16.02.2004г./
60.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.03 /АОС-ч № 484/ 16.02.2004г./
61.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.04 /АОС-ч № 484/ 16.02.2004г./
62.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.01 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
63.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.02 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
64.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.03 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
65.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.04 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
66.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.01 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
67.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.02 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
68.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.03 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
69.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.04 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
70.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.01 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
71.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.02 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
72.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.03 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
73.Жилищен етаж на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.04 /АОС-ч № 311/ 20.11.1997г./
74.Апартамент на ул.”Моско Москов” № 1, вх.А, ап.03, ет.01 /АОС-ч № 391 /05.09.2000г./
75.Апартамент на ул.”Трети март” № 6, ап.13, ет.05 /АОС-ч № 385/ 13.06.2000г./
76.Апартамент на ул.”Росица” № 4, вх.А, ап.05, ет.02 /АОС-ч № 382/ 29.03.2000г./
77.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 13, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 381/ 24.03.2000г./
78.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 17, вх.А, ап.14, ет.05 /АОС-ч № 390/ 30.08.2000г./
79.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.01, ет.01 /АОС-ч № 277/ 16.07.1997г./
80.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.11, ет.04 /АОС-ч № 285/ 16.07.1997г./
81.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.13, ет.05 /АОС-ч № 287/ 16.07.1997г./
82.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.03, ет.01 /АОС-ч № 395/ 20.10.2000г./
83.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.08, ет.03 /АОС-ч № 392/ 05.09.2000г./
84.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.11, ет.04 /АОС-ч № 377/ 21.02.2000г./
85.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.13, ет.05 /АОС-ч № 378/ 21.02.2000г./
86.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.14, ет.05 /АОС-ч № 394/ 20.10.2000г./
87.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.В, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 396/ 20.10.2000г./
88.Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС-ч № 379/ 10.03.2000г./
89.Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Б, ап.05, ет.02 /АОС-ч № 380/ 10.03.2000г./
90.Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.03, ет.01 /АОС-ч № 11/ 15.01.1997г./
91.Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.11, ет.04 /АОС-ч № 12/ 15.01.1997г./
92.Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.12, ет.04 /АОС-ч № 13/ 15.01.1997г./
93.Жилищна сграда на ул. ”Ален мак” № 3 в с. Драгижево /АОС-ч № 402/ 19.11.2001г./.

ЗАБЕЛЕЖКА:
В списъка не са включени 3 бр. заварени строежи по смисъла на чл.53 а от ЗУТ на ул. “Трети март” №№ 9, 27 ул. “Г.С.Раковски” № 1 (с настанени 4 бр. наематели), които са в наемни отношения с общината и по настоящем до реализиране на процедурата по приватизация на обект УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./Приложение 2

към Решение № 347 от 29.09.2005г.

СПИСЪК
НА РЕЗЕРВНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


1. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.Г, ап.16, ет.06 /АОС-ч № 468/ 27.10.2003г./
Приложение 3

към Решение № 347 от 29.09.2005г.


СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА НА НАЕМАТЕЛИ
НАСТАНЕНИ В ТЯХ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД


1.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.6, ет.02 /АОС-ч № 281/ 16.07.1997г./ с наемател Кина Христова.
2.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.10, ет.04 /АОС-ч № 284/ 16.07.1997г./ с наемател Надка Николова.
3.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.12, ет.04 /АОС-ч № 286/ 16.07.1997г./ с наемател Димитър Димитров.
4.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.14, ет.05 /АОС-ч № 288/ 16.07.1997г./ с наемател Стоянка Николова.
5.Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.15, ет.05 /АОС-ч № 289/ 16.07.1997г./ с наемател Пламен Атанасов.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/