Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 331 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 331

ОТНОСНО: Отчет за дейността на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 и чл.270, ал.2 от Търговския закон.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за дейността на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

2. Прекратява производството по ликвидация на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец поради изтичане срока на ликвидация.

3. Освобождава Пенка Мочева Караиванова като ликвидатор на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец и я освобождава от отговорност.

4. Възлага на Пенка Мочева Караиванова - ликвидатор на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец да внесе в съда решението на Общински съвет за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/