Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 321 / 08.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 08.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 321

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира д-р Георги Атанасов Кабакчиев с ЕГН 6301201444, адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Бунар Хисар” № 12 за управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/