Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 280 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 280

ОТНОСНО: Информация за резултатите от извършени финансови ревизии в “БКС” ЕООД гр.Лясковец до 31.12.2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за извършени финансови ревизии в “БКС” ЕООД гр.Лясковец до 31.12.2004 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/