Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 241 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 241

ОТНОСНО: Актуализация на стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема актуализацията на стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
2. Препоръчва на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да се предложат реално изпълними мероприятия, свързани с предмета на дейност.
3. Предлага да се подготви предложение за откриване на процедура за поетапна приватизация на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/