Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 240 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 240

ОТНОСНО: Доклад на ликвидатора на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада на ликвидатора на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
2. Неправомерно заведената в баланса на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец земя да бъде отписана от активите на дружеството.
3. Възлага на ликвидатора в периода на ликвидацията на дружеството, вземането по търговско дело 681/2001г. да бъде предявено при откриване на производство по несъстоятелност на “Винарна” АД гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/