Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 02.10.2023 Заповед №1998 / 29.09.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2,1891, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV2,1891 - за търговски обекти и офиси в кв. № 1 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 324 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1290/15.02.2023 г.

Заповед №1998 / 29.09.2023 г.