Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 15.12.2020 Заповед №2504 / 14.12.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1883, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII1883, в кв. 28 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 500 кв.м.

Заповед №2504 / 14.12.2020 г.