Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 12.10.2020 Заповед №1902 / 09.10.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2495, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 786 кв.м.

Заповед №1902 / 09.10.2020 г.