Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ VІІ-2494, в кв. 113 по ПУП-ПР на гр. Лясковец 10.06.2020 Заповед №1084 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2494, за който е отреден имот (УПИ) VІІ-2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 907 кв.м.

Заповед №1084 / 10.06.2020 г.