Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ X-259а, в кв. 11 по ПУП-ПР на гр. Лясковец 10.06.2020 Заповед №1083 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2345, за който е отреден Урегулиран поземлен имот X-259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр. Лясковец, с площ от 485 кв.м.

Заповед №1083 / 10.06.2020 г.