Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4 10.06.2020 Заповед №1081 / 10.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажбата на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44793.332.4 (номер по предходен план 332004), с площ 2844 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП: За друг вид застрояване, Категория на земята при неполивни условия V, находящ се в гр. Лясковец, в местност „Костимял“, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС – ч) №1240 / 16.07.2019 г.

Заповед №1081 / 10.06.2020 г.