Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 20.08.2019 Заповед №1722 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 194, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за обществено обслужване, находящ се в кв. 49 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, с площ 4 499 кв.м, ведно с построената в него бивша училищна сграда – двуетажна масивна сграда, със застроена площ 742.56 кв.м., с административен адрес: с. Козаревец, общ. Лясковец, ул. „Д-р Никола Камбуров“ № 2А, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС- ч) № 1116/18.04.2016 г.

Заповед №1722 / 20.08.2019 г.