Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 20.08.2019 №1721 / 20.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на следния имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.299.3 (номер по предходен план 299003 по КВС на гр. Лясковец), с площ 7064 кв.м., с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС- ч) № 1210/12.02.2019 г.

№1721 / 20.08.2019 г.