Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 12.07.2019 Заповед №1422 / 12.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2494, за който е отреден имот (УПИ) VІІ - 2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Заповед №1422 / 12.07.2019 г.