Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.05.2019 Заповед №997 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ - 503,506, находящ се в кв. 106 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 506 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №1155 / 28.02.2018 г.

Заповед №997 / 22.05.2019 г.