Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.05.2019 Заповед №996 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 2167, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) V-2167 за обществено обслужване, в кв. 25 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Христо Ботев“, целият с площ 647 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №1189 / 27.09.2018 г.

Заповед №996 / 22.05.2019 г.