Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.05.2019 Заповед №994 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.21, с начин на трайно ползване: трайни насаждения с площ 415 кв.м., шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост №1192 / 24.10.2018 г.

Заповед №994 / 22.05.2019 г.