Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.05.2019 Заповед №992 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 308.66, с начин на трайно ползване: лозе с площ 1.196 дка, шеста категория, местност „Цонкино кладенче” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост №1198 / 24.10.2018 г.

Заповед №992 / 22.05.2019 г.