Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 24.04.2019 Заповед №811 / 19.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: имот с кадастрален № 1168, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV-общ., в кв. 98, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 403 кв.м., описан в АОС (частна) №1208 / 18.01.2019 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски” № 44.

Заповед №811 / 19.04.2019 г.