Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 25.03.2019 Заповед №619 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: терен с площ 10.50 кв.м в имот с кадастрален № 2481, находящ се в урегулиран поземлен имот за озеленяване между кв. 67 и кв. 68 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.

Заповед №619 / 22.03.2019 г.