Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 17.01.2019 Заповед №289 / 17.01.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №699, за който е отреден имот (УПИ) VІІІ - 699, находящ се в кв. 103 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Козаревец.

Заповед №289 / 17.01.2019 г.