Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 22.06.2018 Заповед №1051 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ ІІІ - за производствено-складова дейност, в кв. 132 по ПУП – ПР на гр. Лясковец.

Заповед №1051 / 22.06.2018 г.