Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 20.06.2017 Заповед №963 / 20.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ XXV - за комплексно обществено обслужване, в кв. 157 по ПУП - ПР на гр. Лясковец.

Заповед №963 / 20.06.2017 г.