Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година Събиране на оферти с обява: ОП-2020-008 / 11.06.2020   На 11.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 09.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 10.07.2020 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съвет в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
11.06.2020: Обява
11.06.2020: Документация за участие
11.06.2020: Образци
10.07.2020: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
10.07.2020: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
17.08.2020: Заповед за утвърждаване на протокола
17.08.2020: Протокол от дейността на комисията
24.09.2020: Договор и приложения към него