Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2 Процедури по ЗОП: ОП-2020-005 / 01.04.2020   ОБЯВА       На 01.04.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.04.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 29.04.2020 г. от 10:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
01.04.2020: Решение за откриване на процедура
01.04.2020: Обявление за поръчка
01.04.2020: Документация за участие
01.04.2020: Инвестиционен проект
01.04.2020: Образци
22.04.2020: Заповед
22.04.2020: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
02.06.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
09.07.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
17.07.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
17.07.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
17.07.2020: Доклад на комисията
17.07.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
17.07.2020: Заповед за отсраняване, класиране и определяне на изпълнител
17.08.2020: Обявление за възложена поръчка
17.08.2020: Договор и приложения към него
10.12.2020: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830313835