Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2020-004 / 16.03.2020 ОБЯВА На 16.03.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”. Офертите се приемат до 17.00 часа на 04.05.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. Офертите, представени в определения срок, се отварят на 05.05.2020 г. от 10:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
16.03.2020: Решение за откриване на процедура
16.03.2020: Обявление за поръчка
16.03.2020: Документация за участие
16.03.2020: Образци
22.04.2020: Заповед
22.04.2020: Решение за обобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
15.07.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
21.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
21.07.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
21.07.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
21.07.2020: Доклад на комисията
21.07.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
21.07.2020: Заповед за класиране и определяне на изпълнител
17.08.2020: Обявление за възложена поръчка
17.08.2020: Договор и приложения към него
23.06.2021: Допълнително споразумение
23.06.2021: Обявление за изменение