Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2020-002 / 02.03.2020 На 02.03.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”.    

Документи:
02.03.2020: Решение за откриване на процедура
30.03.2020: Договор и приложения към него
30.03.2020: Обявление за възложена поръчка
04.01.2021: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738363439