Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции Процедури по ЗОП: ОП-2018-021 / 31.07.2018 ОБЯВА         На 31.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 24.08.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 27.08.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -     КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
31.07.2018: Решение за откриване на процедура
31.07.2018: Обявление за поръчка
31.07.2018: Техническа спецификация
31.07.2018: Документация за участие
31.07.2018: Образци № 1 - № 9
23.08.2018: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12.09.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
09.10.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
16.10.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
16.10.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
16.10.2018: Доклад на комисията
16.10.2018: Заповед № 1930/12.10.2018 г.
16.10.2018: Мотивирано решение за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
15.11.2018: Договор № ОП/2018/021/01
15.11.2018: Договор № ОП/2018/021/02
16.11.2018: Обявление за възложена поръчка
03.06.2019: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539383537